REGULAMIN

 • 1. Definicje
  • 1.1. Administrator – NELRO INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51kod pocztowy 00-838, NIP: 5272713768, KRS: 0000508841, REGON: 147232191 będący Administratorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych
  • 1.2. Formularz – strona Serwisu zawierająca rubryki do wypełnienia, niezbędne do realizacji zamówienia, uzupełniana przez Użytkownika chcącego zamówić reklamowany towar lub usługę
  • 1.3. Regulamin – zasady dotyczące korzystania z Serwisu
  • 1.4. Serwis – Serwis internetowy zarządzany przez Administratora znajdujący się pod domeną www.office-hub.eu wraz z subdomenami, podstronami oraz jego wszystkie stałe, okazjonalne i specjalne Serwisy tematyczne
  • 1.5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego treści.
 • 2. Dane osobowe i Polityka prywatności
  • 2.1. Dane podane przez Użytkowników Serwisu w Formularzu, przetwarzane są przez Administratora tj. firmę NELRO INVESTMENTS SP. Z O.O. będącą w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • 2.2. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora – marketingu bezpośrednim produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Amazon Web Service w zakresie udostępnionym Administratorowi w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
  • 2.3. Użytkownik zgadza się by w drodze umowy udostępniać powierzone Administratorowi dane osobowe innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji lub usprawnienia Usług, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  • 2.4. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika (dane osobowe). Dane te zostają przekazane bezpośrednio Podmiotowi odpowiedzialnemu Reklamowanego przedmiotu lub usługi, którego przedmiotowy Formularz dotyczy, w celu realizacji zamówienia.
  • 2.5. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił Formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi, Administrator zapewnia w każdej chwili dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania w Formularzu uniemożliwia zamówienie Reklamowanego towaru lub usługi, której dotyczy Formularz.
  • 2.6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem wskazanym w pkt. 6.3), chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administrator zastrzega jednak, że może ujawnić współpracującym z nim Serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez siebie zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu Administratora i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
  • 2.7. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, w szczególności wypełnia Formularz, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
  • 2.8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
  • 2.9. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną
  • 2.10.Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.
  • 2.11.Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Administrator, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
  • 2.12.Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org
 • 3. Wykorzystanie zgromadzonych danych
  • 3.1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  • 3.1.1.dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam;
  • 3.1.2.monitorowania aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników;
  • 3.1.3.kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • 3.1.4.przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  • 3.1.5.przesyłania informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym i na zlecenie innych podmiotów;
  • 3.1.6.egzekwowania przestrzegania Regulaminu.
  • 3.2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 • 4. Polityka cookies i innych podobnych technologii
  • 4.1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu internetowego Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • 4.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • 4.2.1.dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • 4.2.2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • 4.2.3.utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • 4.2.4.dostarczania Użytkownikom treści Reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • 4.3. W ramach naszego Serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • 4.3.1.”niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • 4.3.2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • 4.3.3.pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • 4.3.4.”funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • 4.3.5.”Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści Reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • 4.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • 4.5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  • 4.6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 • 6. Postanowienia końcowe
  • 5.1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 • 6. Postanowienia końcowe
  • 6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu dla wszystkich potencjalnych Użytkowników.
  • 6.2. Niniejszy Regulamin Reklamy w Serwisie wchodzi w życie z dniem 22 września 2018r.
  • 6.3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.office-hub.eu/privacy
  • 6.4. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji ich na stronie Serwisu.
  • 6.5. Administrator zastrzega sobie prawo wydawania innych zasad, procedur i regulaminów uzupełniających dotyczących usług Reklamowych w Serwisie.
  • 6.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  • 6.7. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty email pod adresem info@office-hub.eu lub listownie na adres siedziby Administratora podany w treści Regulaminu.
  • 6.8. Przeglądanie stron internetowych Serwisu jest równoznaczne z akceptacją całości niniejszego Regulaminu.
  • 6.9. Treść umieszczona na stronie internetowej Serwisu, w tym Regulamin, widok i zawartość interfejsu Serwisu, stanowią własność Administratora lub zostały mu powierzone na podstawie licencji i podlegają ochronie przewidzianej przez prawo autorskie. Zabrania się kopiowania danych z Serwisu indywidualnie lub poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne, jak również wykorzystywania treści umieszczonej na stronie internetowej Serwisu w celach zarobkowych.
  • 6.10.Ewentualna nieważność, bezskuteczność bądź każda inna forma utraty mocy obowiązującej przez którekolwiek z postanowień Regulaminu nie wyłącza obowiązywania pozostałych zapisów Regulaminu.
  • 6.11.Niniejszy Regulamin, umowy zawarte na jego podstawie oraz wszelkie inne stosunki prawne związane z funkcjonowaniem Serwisu podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
  • 6.12.Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności Użytkownik i Administrator będą starali się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji. W razie nie osiągnięcia porozumienia, wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu będzie polski sąd powszechny właściwy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Województwie Mazowieckim, w Polsce.